Algemene voorwaarden HHH (Hoop Helder Hulleman)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Content: al het door de HHH gepubliceerde materiaal via een HHH Player of anderszins (waaronder – maar niet beperkt tot – website, teksten, beeld– en geluidmateriaal, programmagegevens, advertenties, merken, namen en software);
 • Contribuant: een natuurlijke persoon die één of meer bijdragen levert aan de HHH, niet zijnde een werknemer van de HHH, noch een persoon die tegen betaling werkzaam is in opdracht van de HHH;
 • Gebruiker: ieder die Content van de HHH websites en/of diensten van de HHH raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een link;
 • Input: het materiaal dat door een Contribuant wordt aangeleverd bij de HHH zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten;
 • HHH: XXXX Stichting Adres, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. XXXX;
 • HHH Apps: interactieve programma’s die door de HHH beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker;
 • HHH Player: dat deel van de website waarbinnen beeld– en geluidmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele advertenties.

2. Toepasselijkheid

2.1 Door gebruik te maken van de websites en/of diensten van de HHH gaat de Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die specifiek zien op het leveren van bijdragen door een Contribuant aan de HHH staan omschreven in artikel 6. Verwijzing naar specifieke bepalingen laat onverlet dat de voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van de HHH websites en/of diensten en HHH bijdragen. In gevallen die niet voorzien zijn in de algemene voorwaarden beslist de HHH.

2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt door HHH uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale media) waardoor onder meer de mogelijkheid bestaat om te reageren op de websites en/of diensten van de HHH zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing.

3. Algemeen Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom

3.1 De websites en/of diensten van de HHH inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht van de HHH. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de HHH niet toegestaan. Aansprakelijkheid

3.2 De Content op de websites en/of diensten van de HHH wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Gebruiker erkent dat de HHH niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de websites en/of diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer HHH op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

3.3 Het aanbieden van links naar internetsites van derden betekent niet noodzakelijkerwijs dat de HHH de op of via deze internetsites aangeboden diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de Gebruiker. De HHH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.

3.4 De HHH is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen. HHH is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, bijvoorbeeld via deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de HHH weer. Opschorting en beëindiging

3.5 De HHH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de HHH Player, de Content of de websites en/of diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten. Wijzigingen

3.6 De HHH behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Toepasselijk recht

3.7 Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1 De Gebruiker mag de Content slechts voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden aanwenden. Linken, delen en/of verwijzen naar HHH pagina’s, HHH Player of HHH Content.

4.2 Linken, delen en/of verwijzen is in beginsel toegestaan onder de hierna genoemde voorwaarden. Een link dient een bezoeker rechtstreeks te leiden naar de websitepagina, Content en/of HHH Player waarbinnen de HHH deze aanbiedt. Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of websitepagina’s van de HHH is verder uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel, incidenteel gebruik door particuliere Gebruikers. Overneming, wijzigen, inframing, herpublicatie, toevoegen van (commerciële) uitingen, stellen van (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling/registratie of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Het is eveneens niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de HHH is verkregen. HHH RSS Feeds

4.3 Het gebruik van de HHH RSS Feeds is toegestaan wanneer de artikelkop is overgenomen, gebruik wordt gemaakt van een door HHH beschikbaar gestelde RSS feed en de kop voorzien is van duidelijke bronvermelding. Het gebruik van de HHH RSS Feeds is een service die door de HHH wordt aangeboden voor uitsluitend niet commercieel gebruik door particuliere Gebruikers. Het is niet toegestaan de door HHH geleverde Content te bewerken en/of aan te passen. Voorts is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen en/of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Voor ander gebruik van de HHH RSS Feeds dan hier omschreven dient de Gebruiker contact op te nemen met de HHH. Dit kan door een e-mail te sturen naar: hoophelderhulleman@gmail.com

4.4 Met inachtneming van deze algemene voorwaarden is het – uitsluitend met voorafgaande toestemming van de HHH - toegestaan voor aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisie of settopboxen, te linken naar een versie voor HbbTV of Internet TV van deze website of HHH App (indien beschikbaar). Het is niet toegestaan (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling of een verplichte registratie te vragen aan bezoekers aan een app galerij, al dan niet (commerciële) uitingen toe of in te voegen of de HHH Player of de Content te wijzigen. (Professionele) Aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet dienen het gebruik vooraf te melden bij de HHH. Dit kan door een e-mail te sturen naar: hoophelderhulleman@gmail.com

5 Verplichtingen van Gebruiker

5.1 De Gebruiker zal de HHH websites en de diensten op deze websites niet gebruiken:

 • voor enig onwettig doel;
 • voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de websites en/of de computersystemen van de HHH te omzeilen;
 • op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de websites en/of diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de websites en/of diensten op enigerlei wijze worden aangetast;
 • voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de Gebruiker;
 • voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;
 • om schade te berokkenen aan de onafhankelijkheid en/of de reputatie van de HHH. Het is aan de HHH om dit te bepalen;
 • op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is jegens de HHH en/of een derde;
 • om inbreuk te maken op rechten van de HHH of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

5.2 Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derdenrechthebbenden en/of collectieve beheerorganisaties kunnen opleggen (bijvoorbeeld bij het verwijzen naar de Content zodat er sprake is van een nieuwe openbaarmaking van de Content) en vrijwaart de HHH voor claims.

6. Verplichtingen Contribuant

6.1 De Contribuant blijft auteursrechthebbende op de Input. De Contribuant verleent aan de HHH door het leveren van zijn/haar Input een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.

6.2 De Contribuant verklaart de Input als zelfstandige natuurlijke persoon te vervaardigen en aan de HHH te leveren. Partijen beogen hiermee geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.

6.3 De Contribuant staat ervoor in dat de Input geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De Contribuant vrijwaart de HHH tegen elke aanspraak van derden.

6.5 De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. De HHH accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.

6.6 De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. De HHH accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevaarstelling door de Contribuant van zichzelf of anderen.

6.7 De HHH accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Contribuant zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de Contribuant beschikbaar gestelde Input.

6.8 De HHH accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Input door Contribuant of door anderen geleden schade. Contribuant verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.

6.9 De Contribuant stelt alleen Input beschikbaar die op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan de HHH om dit te bepalen.

6.10 De HHH zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input de naam van de Contribuant te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Contribuant hiertegen geen bezwaar maken.

6.11 De Contribuant verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.

6.12 De HHH is niet verplicht om de Input te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.

7. Verplichtingen HHH

De HHH zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Contribuant. De HHH zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het HHH Privacy Reglement. Eventuele vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar hoophelderhulleman@gmail.com.