Privacy Reglement HHH (Hoop Helder Hulleman)

In dit Privacy Reglement leest u hoe de HHH omgaat met uw persoonsgegevens. Hier vindt u informatie over welke persoonsgegevens de HHH kan verwerken en leest u welke rechten u heeft. De HHH hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de journalistieke taak of het tonen van de website(s) of apps van de HHH en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via HHH.nl, over.HHH.nl, jeugdjournaal.nl, lab.HHH.nl, werkenbijdeHHH.nl, www.lokalejournalistiek.nl en alle overige via deze websites bereikbare pagina’s en apps van de HHH (verder: Website(s)).

1. Identiteit HHH

De HHH (Nederlandse Omroep Stichting) is statutair gevestigd te XXXX adres en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. XXXXX.

2. Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

3. Verwerking van persoonsgegevens door de HHH

3.1 Journalistieke verwerkingen

De HHH kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie in onze programma’s, artikelen of video’s op onze Website(s). De HHH zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden. Indien u deelneemt aan HHH Ooggetuige of HHH Net, geldt dit ook voor de door u in dit kader beschikbaar gestelde gegevens. Bij de verwerking voor journalistieke doeleinden kan de HHH, indien nodig, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerken. Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing. Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal de HHH deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat de HHH duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel en de gegevens op passende wijze zal beveiligen.

3.2 Weerfoto’s

Wanneer u een weerfoto instuurt, verwerkt de HHH hiervoor de volgende persoonsgegevens: • Naam • Telefoonnummer Deze gegevens worden twee (2) werkdagen na inzending van de weerfoto verwijderd.

3.3 Nieuwsbrieven en push notificaties

Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of push notificaties van de HHH accepteert, kan de HHH (tijdelijk) de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • E-mailadres
 • Apparaat-id’s of andere unieke identificaties

Door aanmelding voor nieuwsbrieven en/of het activeren van push notificaties geeft u de HHH toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang u de nieuwbrief en/of push notificaties wilt ontvangen. Wanneer u zich afmeldt voor deze dienst(en) zullen uw persoonsgegevens binnen twee (2) werkdagen worden vernietigd. HHH biedt u bij iedere communicatie de mogelijkheid om u af te melden. Met het activeren van de push notificaties verkrijgt de HHH geen gegevens die te herleiden zijn naar een individuele gebruiker. Deze gegevens zijn ook niet beschikbaar bij een inzageverzoek. Push notificaties kunnen te allen tijde door de gebruiker zelf worden ge(de)activeerd.

3.4 Contact met de HHH

De HHH heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met haar publiek en het ontvangen van feedback over haar programma’s en diensten. De HHH biedt u dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met de HHH te communiceren. Hiervoor verwerkt de HHH noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Persoonsgegevens die u via het contactformulier aan de HHH heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar na het laatste contact bewaard. De HHH kan telefoongesprekken, die binnenkomen op het algemene telefoonnummer van de HHH, opnemen voor veiligheids- en trainingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden maximaal vier (4) weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident waardoor een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is.

3.5 Prijsvraag of actie

Door deelname aan een prijsvraag of actie geeft u de HHH toestemming voor het verwerken van de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw NAW-gegevens
 • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer

De HHH kan uw naam vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de prijsvraag of actie worden tot maximaal één (1) maand na het versturen van de prijzen bewaard.

3.6 Sollicitatie

Door het versturen van een sollicitatieformulier via de website www.werkenbijdeHHH.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens die in uw brief, cv en/of digitaal sollicitatieformulier staan. Dit zijn onder andere:

 • Uw naam
 • Uw NAW-gegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer

De HHH bewaart de gegevens niet langer dan vier (4) weken, tenzij de sollicitant op het sollicitatieformulier heeft aangegeven dat de HHH de gegevens twaalf (12) maanden mag bewaren. Het doel van deze verlengde bewaartermijn is dat de HHH de sollicitant eventueel kan benaderen voor een andere passende vacature bij de HHH. De HHH heeft een gerechtvaardigd belang bij het werving- en selectieproces en kan om die reden ook gebruik maken van een open bronnen onderzoek als onderdeel van het werving -en selectieproces.

3.7 Cookies

De HHH heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar Website(s) en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maakt de HHH gebruik van cookies. Deze cookies zijn veilig. De HHH vindt het van belang dat u weet welke cookies zij op haar Website(s) inzet en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de HHH en over hoe u uw cookie-instellingen aan kunt passen, verwijzen wij u naar de cookie-informatiepagina van de HHH.

3.8 Apps

Informatie over het gebruik van uw gegevens wanneer u gebruik maakt van één van de apps van de HHH vindt u onderaan dit Privacy Reglement.

4. HHH en social media

HHH is actief op diverse social media. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die de HHH publiceert. De HHH verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt de HHH generieke informatie, zoals het aantal reacties, om het bereik van de HHH te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

5. HHH en Google Assistent

Bij Google Assistent kunt u gebruik maken van voice actions van Google. Zo kunt u het laatste nieuws beluisteren. Voor het verstrekken van de gegevens door Google aan de HHH geeft u toestemming voordat u de Google Assistent in gebruik neemt. Wanneer er een interactie met Google is gestart, kan de HHH inzage krijgen in SessieID’s, transcriptie vraag en antwoord, datum, tijdstip, land en taalkeuze. Deze (geaggregeerde) gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren, te verbeteren en om statistieken op te stellen. Voice actions verlopen in alle gevallen via een interface van Google. Meer informatie over gebruik, instellingen en het verwijderen van (persoons)gegevens is te vinden via: https://assistant.google.com/.

6. Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan de HHH gebruik maken van derden. Daarbij blijft de HHH verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze externe dienstverleners werken volgens onze instructies en de HHH heeft met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze externe dienstverleners zijn verplicht de gegevens adequaat te beveiligen. De HHH maakt gebruik van de volgende derden-dienstverleners:

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt de HHH gebruik van Twitter International Company.
 • Voor het versturen van pushnotificaties maakt de HHH gebruik van AWS.
 • Voor het wervingsproces maakt de HHH gebruik van Varbi.
 • Voor het optimaliseren van de websites en apps maakt de HHH gebruik van een customdomein van Piano Analytics (atconnect.npo.nl).

7. Doorgifte buiten de EER

Indien informatie wordt doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) aan een gelieerde partij of leverancier, en naar een land waar tevens geen adequaatheidsbesluit van de EU Commissie bestaat draagt de HHH er zorg voor dat passende en geschikte waarborgen zijn genomen zoals door het sluiten van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de EU Commissie zijn vastgesteld of de bindende bedrijfsvoorschriften van de verwerker.

8. Verstrekking aan derden

HHH zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- en buitenland, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is met het oog op onze dienstverlening of de HHH daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

9. Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze informatie niet met ons deelt.

10. Uw rechten

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die de HHH van u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar hoophelderhulleman@gmail.com. Daarnaast kunt u HHH verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Bij persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties. In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kunt u, daar waar u HHH toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken. Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per email via hoophelderhulleman@gmail.com. Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan de HHH u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

11. Beveiliging

HHH heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. HHH werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast neemt de HHH maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke (toegangs)beveiliging.

12. Links naar andere websites

De websites van de HHH kunnen (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van de HHH verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. HHH heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website(s) van de HHH zijn verkregen. HHH accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

13. Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement of als u van mening bent dat de HHH niet volgens dit reglement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op met de HHH door het sturen van een email naar: hoophelderhulleman@gmail.com.

14. Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat de HHH niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met de HHH niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

15. Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is voor het laatst aangepast op 15 augustus 2022. De HHH behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de HHH uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt de HHH dit op haar Website(s). Privacy Reglement – HHH APPS: HHH Nieuws, HHH Teletekst, HHH Jeugdjournaal Dit onderdeel van het Privacy Reglement geeft u specifieke informatie over het gebruik van gegevens wanneer u gebruik maakt van één van de apps van de HHH: HHH Nieuws, HHH Teletekst en HHH Jeugdjournaal (smartphone, TV, tablet en/of console). Voor het gebruik van cookies door de HHH op haar Website(s) en over hoe u uw cookie-instellingen aan kunt passen, verwijzen wij naar de cookieinformatiepagina van de HHH.

Welke gegevens en voor welk doeleinde gebruikt de HHH de gegevens?

De apps van de HHH maken gebruik van verschillende SDK’s (software developments kits) zoals: Google Analytics, Firebase, Sentry, Apple App Analytics, SmartOcto, GoVolte en Piano Analytics. Hiermee wordt het gebruik van de app geanalyseerd. De HHH heeft hierdoor inzicht in schermresolutie van het toestel, het besturingssysteem, de tijdsduur van de bezoeken, frequentie van appgebruik, de bezochte pagina’s, gebruikerservaring, locatiegegevens (op gemeenteniveau) en overige instellingen om zodoende de app te optimaliseren en om, aan de hand van foutrapportages, technische problemen op te lossen. Met behulp van de verzamelde informatie kan de HHH onder meer de stabiliteit van de apps verbeteren, de navigatie en inhoud van de apps gebruiksvriendelijker inrichten en aanbevelingen bieden. Deze verzamelde gegevens zijn niet te herleiden naar individuele gebruikers. Het is onderdeel van de (wettelijke) taak van de Nederlandse Publieke Omroep om te rapporteren over het publieksbereik. Daarvoor is het nodig om statistieken bij te houden. De HHH neemt ook deel aan het landelijke internetbereikonderzoek NOBO. Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Door inzage in dergelijke statistieken en overige rapportages verkrijgt de HHH geen gegevens die ter herleiden zijn naar een individuele gebruiker. De HHH maakt gebruik van A/B testen om het ontwerp en de functionaliteit van de apps te verbeteren. Een A/B test is een analyse van twee (of meerdere) varianten op een ontwerp en/of functionaliteit, op basis waarvan kan worden geconcludeerd welke variant tot een betere gebruikerservaring leidt. De HHH verkrijgt geen gegevens die herleidbaar zijn naar een individuele gebruiker. Vanaf 1 januari 2020 is de STER overgestapt naar adverteren door middel van contextual targeting. Voor het tonen van advertenties maakt de HHH ruimte. De STER is wettelijk verantwoordelijk voor de exploitatiemogelijkheden van adverteerders bij de publieke omroep. De STER maakt hiervoor gebruik van Adhese. Bij het gebruik van Adhese worden er geen persoonsgegevens verwerkt. In de apps van de HHH zitten functionaliteiten waarbij u toestemming geeft voor bijvoorbeeld het opslaan van voorkeuren of favorieten, het inschakelen van de camera en het versturen van notificaties of updates. Het is voor de HHH niet mogelijk om de gebruiker van een app te identificeren. De instellingen kunnen op elk moment in de app worden in- of uitgeschakeld.

Met wie delen wij gegevens?

Voor de uitvoering van de dienstverlening schakelt de HHH derden in. Met deze partijen hebben wij afspraken gemaakt over de verwerking van (persoons)gegevens, een en ander conform de geldende Europese wetgeving. In geval van internationale doorgifte van gegevens worden er maatregelen genomen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen. HHH is onderdeel van het Nederlandse publieke omroepbestel. In specifieke gevallen kan het, met het oog op een doelmatige inzet van middelen, verantwoording of anderszins, nodig zijn (geaggregeerde) gegevens te delen met Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Ook hiervoor zijn er afspraken gemaakt tussen partijen. Tot slot, kan wet- of regelgeving van toepassing zijn op basis waarvan (persoons)gegevens moeten worden gedeeld met bevoegde instanties.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

De HHH heeft een gerechtvaardigd belang bij het beveiligen, analyseren, onderhouden en verbeteren van de aangeboden diensten, zoals het uitvoeren van A/B testen, marktonderzoek en content optimalisatie. Dit belang kan niet anders gerealiseerd worden dan door de verwerking van gegevens. Wanneer er geen wettelijke verplichting is of een gerechtvaardigd belang om de gegevens te verwerken, zal de HHH alleen gegevens verwerken met toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van een HHH-app kunt u de app verwijderen. De apparaat instellingen van de app worden op het toestel bewaard totdat de app wordt verwijderd